අනුප්‍රාප්තික ජනාධිපති කවුද? පාර්ලිමේන්තු ඡන්ද විමසීම 20.07.2022

අනුප්‍රාප්තික ජනාධිපති කවුද? පාර්ලිමේන්තු ඡන්ද විමසීම 20.07.2022 thumbnail

අනුප්‍රාප්තික ජනාධිපති කවුද? පාර්ලිමේන්තු ඡන්ද විමසීම 20.07.2022
#Presidentialvote #PresPollSL
Subscribe us: e
Watch more videos: s
Like us on Facebook: L
Follow us via Twitter: L

Newsfirst.lk Sri Lanka’s Number One News Provider.

Web: www.newsfirst.lk
Email: contact@newsfirst.lk
Telephone: +94 114792700

#SriLankaNews #lka #News1st
Jeff Brown Investor