රට තුළ අත්‍යවශ්‍ය සේවා පමණක් පවත්වා ගෙන යාමට කැබිනට් මණ්ඩල තීරණයක් – Hiru News

රට තුළ අත්‍යවශ්‍ය සේවා පමණක් පවත්වා ගෙන යාමට කැබිනට් මණ්ඩල තීරණයක් - Hiru News thumbnail

රට තුළ අත්‍යවශ්‍ය සේවා පමණක් පවත්වා ගෙන යාමට කැබිනට් මණ්ඩල තීරණයක් – Hiru News

Web: www.hirutv.lk | www.hirunews.lk | www.hirugossip.lk

#HiruNews #BreakingNews #lka #SriLanka #HiruTV #Hiru #FacebookLive #Live #FBLive #SriLanka #HiruDigital
Jeff Brown Investor