laasud bitcoin pidaethngaeysudr`b 8pii tlaadphangyabklawsudkhiid kangwl Fed kabenginef`

laasud bitcoin pidaethngaeysudr`b 8pii tlaadphangyabklawsudkhiid kangwl Fed kabenginef` thumbnail

Jeff Brown The Near Future Report

ethrdthii OKX phiessswnldkhaathrrmeniiymsuungthueng 25 %
O
rhasaenanam :FEECRYPTO
.
sinkhaaodn+cchaak Shopeeb`kt` : i
.
snabsnunepnkamlangaicchaihphm smakhrsmaachik ios smakhraimaidt`ngaichkh`mphiwet`r ethaanan

.
tidt`okhsnaa : toysstore.lzd@gmail.com
.
aefnephcch
.
radabsmaachik
– radab 1 aihkamlangaicchphm
siththiphiess aid swnkh`ng emoji taang+

– radab 2 ehaachlaam ( y`dniym )
siththiphiess
kh`muul on chain taang+ thiisamkhay n chwngewlaanan+

– radab 3 ehaachlaam-chwnkhuy ( b`kcchudekhaachuue` Futures )
siththiphiess ehmuue`n radab 1 aela 2 aelaekhaa Discord (haakaim subt` cchathuukth`dcchaak diskh`rd)

kh`bkhunthukkhnmaak+khrabphm
———————————————–
———————————————–
” kaarlngthunmiikhwaamesiiyng oprdsueksaakaarlngthunkh`ngephuue`n+aihdiinakhrab”
.

.
.
.
.
————
wiekhraaahkraaf,wiekhraaahbithkh`yn,khaawkhripot,khripot,crypto,raakhaa bitkh`y,bithkh`yn,bitcoin,ethereum,eth
,bithkh`ynwannii,khaawsaar,khripotwannii,raakhaa,cryptocurrency,nft,

lngthunkhripot,kaarthMaakMaaaircchaak bitcoin,ada,ADA,
,DOGE,bitcoin,vet,sol,bnb,dogecoin,shib,binance
khaawraay,khaawdii,khaaw

#khripot #khripotwannii #bithkh`yn #wiekhraaahkraaf #Shopeeb`kt`
00: 00 namesn`
raaylae`iiyd 00: 26
khaawo`nbtc 01: 04
khaawo`kaasrwng 01: 46
nabewf 05: 03
Onchain 05: 46
OKX 06: 08
DXY 06: 32
Total 07: 29
BTCGAP 08: 14
BTC 08: 43
snabsnun 10: 39