Tiddy Bitcoin Hun Thamaingdii | Right Now Ep.165

Tiddy Bitcoin Hun Thamaingdii | Right Now Ep.165 thumbnail

Jeff Brown The Near Future Report

#RightNow [PREMIERE] #khripot tidd`y Bitcoin hun thamaingdii? Right Now Ep. 165

khuy`aairkanbaang?

2: 46 erimkanely
3: 22 SET
22: 34 ai`ediiykaaraebngbaychii aelakaaraebngaim
32: 19 BTC
41: 47 tidd`y tham`yaangairdii ?
45: 46 th`ngkham
56: 07 khaaenginbaath
1: 04: 15 namman
1: 13: 39 tlaadhuncchiin

thaam`iik kab khunlungochlk samphanthaaraks sudy`dnaklngthunaelawithyaakrdaankaarlngthun khwayaicchmhaachn

tidtaamkhwaamruaela`apedt “TAM-EIG_khripot ok ok”
V

ody `ik brrpht thnaaephimsukh, AFPT thiiprueksaakaarengin

samphaasnwanthii 2 k.y. 2565
——————

#thukeruue`ngthiinaklngthunt`ngruu tidtaamkanaidainthukch`ngthaangkhraab:

YouTube: e
Clubhouse: A
Line Official: E
Twitter: y
Tiktok:
Instagram: