tlaadkhripotyab! Bitcoin rwngaerng aela draamaa Terra kab UST cchaklabmaaaidaihm..?

tlaadkhripotyab! Bitcoin rwngaerng aela draamaa Terra kab UST cchaklabmaaaidaihm..? thumbnail

Jeff Brown The Near Future Report

smakhrh`ngeriiynwngain n
aecchkkh`rseriiynfrii : x
bthkhwaam`sanghaa : /
snaicchsammnaa : x

duueelwch`b `yaakduut` tidtaamdwyen`
trngnii S

rabkhwaamruufrii
LINE – x

miikhamthaam / s`bthaam
LINE – x

eriiynruuephimetim
bthkhwaam`sanghaa : /
rabkhwaamruuphaan LINE : x

samhrabtidt` : kim.chatchawan[at]gmail.com

SOCIAL MEDIA
Facebook –
LINE – x
Blog : /
Instagram:

snaicchsammnaa
LINE – x
kh`rsthanghmd : i
raaylae`iiydsammnaa : t